smaugti

smaugti
1 smáugti, -ìa, -ė tr. K, Rtr; SD39, Q632, H, R356,407, I, Sut, N, M, LL27 1. varžyti kvėpavimą, dusinti: Oro maža, mani tiesiog smáugia Stk. Smaugiąs, troškinąs SD48. Kai smáugia, tai išgeriu vaistų, ir atleidžia Slm. Man' smáugia – dar užrūkė! Upn. Smauga muni – vemsu Vkš. Kosulys ėmė smaugti J. Smáugia kosulys parnakt – neturiu kur dėtis Klt. Duokiat ką nors nu smaugų – smauga vaiką Kv. Po krūtine, paširdžiais labai smáugdavo Šl. Kur ožio taukus gėrė, tuoj nieko nejutęs, bet paskui ėmę smaugt smaugt širdį, ir numiręs Sln. Ašaros smaugė jam gerklę . | prk.: Pyktis tiesiog jį smaugė . Miegas smaugtè smáugia (labai nori miego) Mrj. Ir abi kūmutės, smaugiamos smalsumo ir nekantrumo, išsiskyrė A.Vien.
smaugtinaĩ adv.: Krizą smaugtinai smaugė keistas brolio pasielgimas stoty I.Simon.refl. dusinamam kankintis: Sirgo tymais, tuo kokliušu šitiek laiko smaugėsi A.Vencl.spausti, veržti: Jaunikis buvo užsidėjęs aukštą apikaklę, kuri jam smaugė kaklą ir nedavė laisvai judėti A.Vien. Tėvui smáugia – guzikas po kaklu par aukštai Jrb. Pirštus smáugia kaliošai Klt. Alkis smaugė vidurius kaip pašėlęs, neradau vietos nuo jo J.Balt.
2. DP359, K, Dr, Trk žudyti užspaudžiant kvėpavimą: Ans smáuga aną už to kaklo LKT46(Vgr). Jei tu matytum, kad mane velniai smaugia, ar tu nežegnotum manęs, negelbėtum? A.Gric. Nūmirulis grobė smaugti bažnytsargį, kad tas gargėti pradėjo J. I smáugiama nori keiktis KzR. Smaugiančiasis žaltys I. ^ Giltinė nesmaugė savo vaiką J.
smaugtinaĩ adv. Krž; N: Tuomžyg nutvėrė jis pačios gerklę teip drūtai ir smaugtinai, kad ji nei jokį balsą neišleido prš. | refl. K: Kalvis dažnai sapnuodavo klaikius sapnus: imdavos su Adomu, už gerklių smaugdavos A.Vencl. Juo anie gilyn lenda, juo smáugas Vkš. Arklys smáugas žemėn, apsivyturęs aplei beržą Šts. Až kaklo lenciūgą ažuneriu [telyčiai] – kad smáugusis, būt jau ažsismaugus Klt.galabyti (žudyti, marinti, pjauti): Vilkas avių nebesmaugia J.Jabl. Ir kaip Paikžentis pasiritęs aviną smáugia K.Donel. Ten Ruginis su Žvaginiu dievui ožius smaug NS412(Kv). Nors to[je] gadynė[je] maras kur pakliūk smaugė žmones, tie vienok žmoniškai elgties neliovės M.Valanč. Giltinė su rauplėms piktoms atšokusi smáugia K.Donel. O mum smáugė šiltinė Upn.prk. slopinti: Priešas laisvę smaugia kalėjimų grandim S.Nėr.
3. prk. varginti, kamuoti, spausti, engti: Kas ten anus žino, kaip ans (Blinda) ten tus ponus smáugė Lk. Smáugė vargšus gerai ponužiai Btg. Vokiečiai jau pirmais metais juos smáugė Slm. Ponia tarnaites smaugtè smáugė į darbą Prn. Svetimi tėviškėje gyveno, plėšė, smaugė mūsų tėvelius I.Simon. | Mėsa dar ir smáugia (reikia atiduoti mėsos duoklę) Prn. Mane ir savi rūpesčiai smaugia P.Vaičiūn. Papunelį smauga darbai KlvrŽ. Mane kraujo spaudimas labai smáugia . Jei neprakaituoji, prakaitas gula ant širdies ir širdį smáugia Ob. Vyliumis smaugti B877. 4. prk. griežtai reikalauti, spirti, versti: Smauga muni, ka skolą atiduočiu Rdn. Su tuo pienu mažu pas jus ne tep smáugia (verčia duoti)? Gs. Žmonis smáuga, ka tiek i tiek turat padirbti Krš. Smáuga aną piningų Krš. Ir sugavęs smaugė jį, bylodamas: užmokėk, ką tu man skeli VlnE124. 5. refl. prk. labai sunkiai dirbti, plušėti, plėšytis: Tėvas dirba, smáugiasi vis dėl tų savo vaikų Mrj. Dirbom, smáugėmės, tai ir turim Dkš. Žmogus vieną kartą gyvena, kam čia taip smáugtis Plv. Na, kokiam galui čia dabar taip smáugtis KzR. Tegu jį velniai, ka eičia, smaugtáusi! Brb. Su tais darbais smáugiesi smáugiesi ir niekada negali jų pabeigt Al. Ji tegu smáugias, o ko jam smáugtis! Jrb. Tėvas vienas smaugiasi, o ji ten poguliauja V.Bub. 6. refl. Pb, Mžš prk. nesutikti, vaidytis, peštis: Kaip tie žmonys dėl skatiko, škurlio smáugas! Krš. Ka [jaunieji] muštųs, smaũgtųs, to negirdėties Krš. Tu duonos neuždirbsi, ans mažai – ir smáugstės Krš. Žmonys smáugias, pjaunas, vagias, skundžias Vdk. Čia su jais smáugiesi smáugiesi – ir galo nebus Pc. Kai ateis marti, smaũgsis Gs. Kaip nesiskirs: mušėsi smáugėsi, tai ir atsiskyrė Mrj. 7. Šd prk. kirsti, laužti (ppr. slapta). 8. Pls, Ml, Šš valyti, šnypšti (nosį): Smáuk greičiau nosį, o bubis koją par antrą lūpą tujau iškiš Slnt. Smáugė nosį kaip iš armotos Ob. An ką čia panašu – kvartukėn nosį smáugt! Trgn. Trečia dienelė burnelė neprausta, ketvirta dienelė noselė nesmaugta LTR(Slk). 9. spausti, siaurinti per liemenį: Vapsva smaugtà Ds. Panelės (tokia kriaušių rūšis) smaugtesnės už ilgakotes Ėr. Smáugtą siūkis paltą, ne palaidą Ds. | refl.: Seniau panytės smáugdavos ir nelyginant skrudėlės įsismaugusios vaikščiodavo Š.
◊ kaĩp smáugiamas labai garsiai, smarkiai (rėkia, bliauna): Ko čia bliauni kaĩp smaugiamà! Sb. Nerėkit kaĩp smaugiamì! Kdn. Ko šauki kaip smaugiamas LTR(Vdžg).
\ smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; persmaugti; piesmaugti; prismaugti; susmaugti; užsmaugti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • smaugti — smáugti vksm. Šùnį smáugė añtkaklis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • smaugti — 2 smaugti, ia, ė = smogti. 1. N, [K], KŽ mesti, sviesti, blokšti. 2. tvoti, duoti: Per ausį smaugti KŽ. smaugti; nusmaugti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Rhus Cotinus — Smoke Smoke (sm[=o]k), n. [AS. smoca, fr. sme[ o]can to smoke; akin to LG. & D. smook smoke, Dan. sm[ o]g, G. schmauch, and perh. to Gr. ??? to burn in a smoldering fire; cf. Lith. smaugti to choke.] 1. The visible exhalation, vapor, or substance …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Smoke — (sm[=o]k), n. [AS. smoca, fr. sme[ o]can to smoke; akin to LG. & D. smook smoke, Dan. sm[ o]g, G. schmauch, and perh. to Gr. ??? to burn in a smoldering fire; cf. Lith. smaugti to choke.] 1. The visible exhalation, vapor, or substance that… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Smoke arch — Smoke Smoke (sm[=o]k), n. [AS. smoca, fr. sme[ o]can to smoke; akin to LG. & D. smook smoke, Dan. sm[ o]g, G. schmauch, and perh. to Gr. ??? to burn in a smoldering fire; cf. Lith. smaugti to choke.] 1. The visible exhalation, vapor, or substance …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Smoke ball — Smoke Smoke (sm[=o]k), n. [AS. smoca, fr. sme[ o]can to smoke; akin to LG. & D. smook smoke, Dan. sm[ o]g, G. schmauch, and perh. to Gr. ??? to burn in a smoldering fire; cf. Lith. smaugti to choke.] 1. The visible exhalation, vapor, or substance …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Smoke black — Smoke Smoke (sm[=o]k), n. [AS. smoca, fr. sme[ o]can to smoke; akin to LG. & D. smook smoke, Dan. sm[ o]g, G. schmauch, and perh. to Gr. ??? to burn in a smoldering fire; cf. Lith. smaugti to choke.] 1. The visible exhalation, vapor, or substance …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Smoke board — Smoke Smoke (sm[=o]k), n. [AS. smoca, fr. sme[ o]can to smoke; akin to LG. & D. smook smoke, Dan. sm[ o]g, G. schmauch, and perh. to Gr. ??? to burn in a smoldering fire; cf. Lith. smaugti to choke.] 1. The visible exhalation, vapor, or substance …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Smoke box — Smoke Smoke (sm[=o]k), n. [AS. smoca, fr. sme[ o]can to smoke; akin to LG. & D. smook smoke, Dan. sm[ o]g, G. schmauch, and perh. to Gr. ??? to burn in a smoldering fire; cf. Lith. smaugti to choke.] 1. The visible exhalation, vapor, or substance …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Smoke sail — Smoke Smoke (sm[=o]k), n. [AS. smoca, fr. sme[ o]can to smoke; akin to LG. & D. smook smoke, Dan. sm[ o]g, G. schmauch, and perh. to Gr. ??? to burn in a smoldering fire; cf. Lith. smaugti to choke.] 1. The visible exhalation, vapor, or substance …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”